Regulamin konkursu

§1. CELE KONKURSU

1. Celem Karierosfery [zwanej dalej Konkursem] jest wyłonienie najlepszych studentów nauk
ekonomicznych, biznesowych i IT, promowanie ich firmom oraz instytucjom, a także
integracja środowiska przyszłych ekonomistów.

§2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z siedzibą przy
ul. Kamiennej 57/10, 53 -307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400 [zwane dalej
Organizatorem].

2. Współorganizatorami Konkursu [zwanymi dalej Ambasadorami] są członkowie
organizacji studenckich lub kół naukowych z największych miast Polski.
W tym roku są nimi:
● Koło Naukowe Public Relations z Gdańska,
● Katolicki Związek Akademicki “Gaudeamus
● Koło Naukowe Inspiro z Kielc,
● Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt z Krakowa,
● Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu z Lublina,
● Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience z Łodzi,
● Koło Naukowe Ekonomia Międzynarodowa z Olsztyna,
● Koło Naukowe Ekonomistów z Opola,
● Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
● Koło Naukowe Biznes Innowacje Networking ze Szczecina,
● Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z Torunia – Sekcja Studencka,
● Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami z Warszawy.

§3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym “Uczestnikiem”) może być student uczelni
wyższej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym
dokumentem potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych, wieczorowych,
zaocznych oraz podyplomowych . Uczestnikiem Konkursu nie może być student
studiów doktoranckich.

3. Warunkiem dopuszczenia a zarazem jednym ze składowych pierwszego etapu
Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest on dostępny na stronie:
www.karierosfera.pl w terminie od 27 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. włącznie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz Współorganizatorzy w
rozumieniu §2 ust.1 oraz §2 ust.2.

§4. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ TERMINY KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach.

2. I etap odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu w terminie od 27
lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

3. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2017 roku na terenie 13
uczelni wyższych w Polsce.

4. Miasta, w których odbędzie się II etap Konkursu to:
● Kielce,
● Kraków,
● Gdańsk,
● Katowice,
● Lublin,
● Olsztyn,
● Opole,
● Poznań,
● Szczecin,
● Toruń,
● Warszawa,
● Łódź,
● Wrocław.

5. III etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. na terenie
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Zwycięzcy Konkursu nie mogą brać ponownego udziału w Konkursie w tej samej dziedzinie.

6. Dokładne miejsca oraz czas rozpoczęcia II i III etapu Konkursu ogłoszone będą na
stronie internetowej Konkursu oraz podane do powszechnej wiadomości w formie
zwyczajowo przyjętej na danej uczelni.

§5. ZASADY KONKURSU

1. I etap Konkursu obejmuje:
● rejestrację Uczestnika,
● logowanie do systemu,
● rozwiązanie testu z jednej dziedziny.

2. Rejestracja Uczestnika zgodnie z §5 ust.1 polega na poprawnym wypełnieniu
formularza rejestracyjnego z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.

3. Poprzez przystąpienie i rejestrację do Konkursu:
● Uczestnik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie wymaganych pól, na przetwarzanie
jego danych osobowych w procesie rekrutacji i na potrzeby Organizatora, w tym
przez Patronów Dziedzin oraz firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.
883 ze zm.)
● Uczestnik, który zakwalifikuje się do III etapu Konkursu, zobowiązuje się do
przekazania swojego CV w wersji elektronicznej Organizatorowi i tym samym
Patronom Dziedzin Konkursu w terminie od 26 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r.
● Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
● Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić rejestrację poprzez aktywację odnośnika,
wysłanego na adres skrzynki poczty elektronicznej podany w formularzu
rejestracyjnym.
● Uczestnik poprzez zarejestrowanie się do Konkursu otrzymuje “login” oraz “hasło”,
dzięki którym może zalogować się na swoje konto konkursowe.

4. Po zalogowaniu Uczestnik zobowiązany jest:
● zapoznać się i zatwierdzić Regulamin Konkursu, poprzez zaznaczenie wymaganych
pól,
● wybrać jedną dziedzinę Konkursu do której przystąpi podczas I etapu Konkursu.
Uczestnik nie może zmienić raz wybranej dziedziny Konkursu.

5. Spełnienie warunków wymienionych w §5 ust. 6 stanowi podstawę przystąpienia do
testu z wybranej dziedziny. 6. Do testu przystąpić można tylko raz.

7. Test on-line w pierwszym etapie Konkursu składa się z 15 pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru.

8. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest przekroczenie progu punktowego
wyznaczonego przez Organizatora w dniu 16 marca 2017 r.

9. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu on-line wynosi 15 minut, podczas których
Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać. Jeśli tego nie zrobi, test zostanie
automatycznie wysłany po upływie limitu czasu. Natychmiast po wysłaniu odpowiedzi
Uczestnik informowany jest o wyniku testu.

10. Uczestnik, który został zakwalifikowany do II etapu Konkursu zobowiązany jest do
wskazania miasta, w którym chce przystąpić do II etapu.

11. Dokonanie zgłoszenia następuje w momencie wypełnienia i wysłania testu online.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 marca 2017 r.

12. Dziedziny Konkursu, w których będą rywalizowali uczestnicy to:
● Audyt,
● Prawo/Podatki
● Podatki
● Accounting
● Business Intelligence
● Marketing

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dziedzin Konkursu.

14. Uczestnikiem II etapu Konkursu jest osoba, która przejdzie pomyślnie I etap
Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników II
etapu ze względów organizacyjnych. W przypadku braku miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń do Konkursu.

15. II etap Konkursu odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku i polegać będzie na
rozwiązaniu testu z wybranej dziedziny [zwanych dalej Testem] (formę testu określa
§5 ust. 19).

16. Przed przystąpieniem Uczestnika do rozwiązywania testu w II etapie, Organizator i
Ambasadorzy dokonują procesu weryfikacji tożsamości Uczestnika na podstawie
aktualnej legitymacji studenckiej, bądź odpowiedniego dokumentu, wydanego przez
organ uczelni macierzystej, potwierdzającego status studenta.

17. Test składać się będzie z 50 pytań z wcześniej wybranej przez Uczestnika dziedziny.

18. Każde pytanie ma formę zamkniętą z czterema wariantami odpowiedzi.

19. Zadaniem Uczestnika jest wskazanie wszystkich prawidłowych wariantów
odpowiedzi poprzez oznaczenie pól przy odpowiedziach uznanych za poprawne w
polach przeznaczonych na odpowiedzi poprawne, poprzez oznaczenie pól przy
odpowiedziach uznanych za niepoprawne w polach przeznaczonych na odpowiedzi
niepoprawne.

20. Odpowiedzi należy nanieść na dostarczony przez Organizatora “Arkusz odpowiedzi”.

21. Prace są kodowane.

22. Arkusz odpowiedzi należy wypełnić długopisem z czarnym tuszem. Na arkuszu
odpowiedzi nie należy nanosić innych znaków niż oznaczające wybór odpowiedzi.
Niezastosowanie się do powyższych ustaleń oznacza dyskwalifikację Uczestnika II
etapu.

23. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu arkusza nie ma możliwości korekty błędu. W
szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość jednokrotnej wymiany arkusza
odpowiedzi.

24. Za jedno pytanie można uzyskać 2, 1 lub 0 punktów. Za wskazanie:
● 4 poprawnych odpowiedzi 2 punkty,
● 3 poprawnych i jedną błędną lub nie udzielenie jednej odpowiedzi 1 punkt,
● 2 lub mniej poprawnych odpowiedzi 0 punktów.

25. Zawartość merytoryczna I etapu Konkursu zostanie opracowana przez niezależnych
ekspertów.

26. Zawartość merytoryczna II etapu Konkursu zawierająca pytania z dziedzin w
rozumieniu §5 ust. 19 opracowana zostanie przez firmy, które objęły patronat nad
daną dziedziną. Sformułowane pytania i problemy dotyczą poszczególnych dziedzin
biznesowych.

27. Testy zostaną dostarczone przez Organizatora do poszczególnych miast, w których
odbywać się będzie II etap Konkursu. Przesyłka będzie zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający wgląd do treści testów przed rozpoczęciem II etapu Konkursu.

28. Testy sprawdza Organizator. Odpowiedzi do pytań dostarczone są odpowiednio
przez: Patronów Merytorycznych oraz firmy – Patronów poszczególnych dziedzin.

29. Na podstawie punktów uzyskanych w II etapie Konkursu stworzony zostanie ranking
Uczestników w każdej z dziedzin.

30. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w II etapie, o miejscu w rankingu
decyduje liczba punktów zdobytych w pierwszym etapie oraz, w dalszej kolejności,
porządek wysłania testu. Jeżeli procedura ta nie przyniesie rozwiązania, osoby
zajmą miejsce ex aequo.

31. Do III etapu przechodzą Uczestnicy, którzy zajęli pierwszych 10 (dziesięć) miejsc w
rankingu każdej z dziedzin.

32. Organizator zobowiązuje się zamieścić listę osób zakwalifikowanych do III etapu na
stronie internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 29 marca 2017 r. Osoby te będą
także powiadomione poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku,
gdy Uczestnik odmówi uczestnictwa w III etapie Konkursu, do etapu tego zostaje
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej w danej dziedzinie.

33. Uczestnictwo w III etapie Konkursu należy potwierdzić do dnia 3 kwietnia 2017 r.
włącznie. Przy potwierdzeniu uczestnictwa Uczestnik zobowiązany jest również do
przekazania Organizatorowi swojego CV w wersji elektronicznej.

34. III etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. na terenie
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dokładny harmonogram III etapu
zostanie ogłoszony na stronie internetowej Konkursu.

35. III etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez Uczestników studium przypadku
(zwanego dalej “Case Study”) z wybranej w I etapie dziedziny. Case Study w
poszczególnych dziedzinach przygotowywane zostaną przez firmy – Patronów
Dziedzin.

36. III etap Konkursu oceniają specjaliści z firm przygotowujących Case Study.

37. Każdy kolejny etap Konkursu oceniany jest odrębnie. Wyniki poszczególnych etapów
nie mają wpływu na siebie nawzajem.

38. Wyboru zwycięzców poszczególnych dziedzin dokonują przedstawiciele firm
obejmujących patronat nad daną dziedziną.

39. Wyniki końcowe Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali rozdania nagród w dniu 7
kwietnia 2017 r. oraz na stronie Konkursu do dnia 8 kwietnia 2017 r.

§6. ROZDANIE NAGRÓD I NAGRODY

1. Za finalistów Konkursu uważa się Uczestników zakwalifikowanych do III etapu
Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą punktację spośród
Uczestników danej dziedziny w III etapie Konkursu.

3. Zwycięzcy poszczególnych dziedzin Konkursu w rozumieniu §5 ust. 16 otrzymają
nagrodę w postaci stażu w firmie, która objęła patronat nad dziedziną Konkursu
podejmowanej przez danego Uczestnika.

4. Firmy przygotowujące i oceniające III etap Konkursu decydują o wyborze stażystów.

5. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w gali rozdania nagród, z
wyłączeniem nagród w postaci staży.

6. W szczególnych przypadkach nagrody można odebrać w innym terminie niż 7
kwietnia 2017 r., jednak nie później niż do dnia 16 kwietnia 2017 r.

§7. SKARGI I WNIOSKI

1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w poszczególnych etapach
Konkursu, powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w
terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy Uczestników danego etapu Konkursu, na
adres: Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR ul. Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław, z
dopiskiem “Karierosfera 2017″ lub w formie elektronicznej na adres
karierosfera@karierosfera.pl

2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres skarżącego,
jak również podstawę wniosku lub skargi i uzasadnienie obiekcji.

3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia
ich doręczenia. O wyniku postępowania rozpatrującego wniosek lub skargę
Organizator powiadomi zainteresowaną stronę listem poleconym lub drogą mailową.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: ul.
Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław oraz na stronie internetowej Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na
skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne
instytucje lub osoby doręczające przesyłki.

3. Odpowiedzialność za poprawność testów z II etapu i poprawność Case Study
podczas III etapu ponoszą Patroni Merytoryczni oraz firmy partnerskie obejmujące
patronatem poszczególne dziedziny wymienione w §5 ust.16.

4. Wszelkie konsekwencje pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas trzech
etapów Konkursu ponosi Uczestnik.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w procesie
rekrutacji i na potrzeby Konkursu, w tym przez Patronów Dziedzin oraz firmy
współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

7. Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane
osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem
Konkursu, zarówno bieżącej edycji Karierosfery, jak i przyszłych.

8. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej
Konkursu.

9. Wyniki Uczestników Konkursu, nie będących Finalistami Konkursu, nie będą
ujawnione publicznie bez zgody zainteresowanych.

10. Wyniki osiągnięte w Konkursie nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na oceny
uzyskiwane przez Uczestników Konkursu podczas studiów.

11. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące
Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora, a w razie konieczności w
porozumieniu ze sponsorami, współorganizatorami oraz Patronami Merytorycznymi.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wrocław, dnia 16.12.2017 r.