Polityka prywatności

§1. Newsletter
Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie po­da­ne­go ad­re­su e-mail przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR ul. Kamienna 57 53-307 Wrocław dla ce­lów in­for­ma­cyj­ny­ch, mar­ke­tin­go­wy­ch oraz ko­mu­ni­ka­cji zwią­za­nej z użyt­ko­wa­niem witryny karierosfera.pl. Swój ad­res e-mail po­da­je­sz do­bro­wol­nie i w każ­dej chwi­li mo­że­sz go po­pra­wić, bą­dź usu­nąć z ba­zy, wysyłając wiadomość e-mail do Koordynatora Głównego projektu Karierosfera 2017.

§2. Ciasteczka (cookies)
Niektóre obszary serwisu Karierosfera mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Wrocław, dnia 13.01.2017 r.